భోజనం తరువాత తప్పకుండా ఇవి పాటిస్తారు కదూ!

భోజనం తరువాత చేయకూడని ఆరు ముఖ్యమైన పనులు
1) DON’T SMOKE: ధూమపానము చేయరాదు. భోజనము చేసినతరువాత ఒక cigarette కాల్చితే పది cigarettesకు సమానము అని చెబుతున్నారు. కాన్సెర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయట.
2) DON’T EAT FRUITS: పళ్ళు తినకూడదు. భోజనము చేసిన తరువాత పళ్ళు తినడం వలన కడుపు మొత్తం గాలితో నిండిపోతుంది. అందుకే పళ్ళు తినాలనుకునేవారు రెండు గంటలు ముందు కానీ తరువాతగాని తింటే మంచిది.
3) DON’T DRINK TEA: టీ తాగకూడదు. టీవలన పెద్దమొత్తంలో ఆసిడ్ విడుదల చేసి ఆహరం జీర్ణం అవ్వడం కష్టంఅవుతుంది.
4) DON’T LOOSEN YOUR BELT: బెల్టు లూస్ చేయకూడదు(పెట్టుకునే వారు) దీనివల లోపల ఎక్కడన్నా ఇరుక్కున్న ఆహరం సరిగ్గా జీర్ణం కాదు.
5) DON’T BATH: స్నానం చేయకూడదు. భోజనం చేసినవెంటనే స్నానం చేస్తే రక్తం అంతా చేతులకి కళ్ళకి మొత్తం ఒంటికి పాకి, పొట్ట దగ్గర రక్తం తగ్గిపోయి జీర్ణప్రక్రియని నెమ్మది చేస్తుంది. దీనివల జీర్ణ వ్యవస్థ సామర్ధ్యం తగ్గిపోతుంది.
6) DON’T SLEEP: నిద్ర పోకూడదు. భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకుంటే ఆహరం సరిగ్గా జీర్ణం అవ్వక gastric & infection వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయట. మాములుగా భోజనం చేసిన వెంటనే ఎవరికైనా సరే నిద్ర వస్తుంది. తప్పకుండా పడుకోవాలి అంటే ఒక పదిహేను నుండి ఇరవైనిముషాలు కంటే ఎక్కువగా పడుకోకుండా ఉంటె మీ ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటున్నారు డాక్టర్లు.

తప్పకుండా ఇవన్ని పాటిస్తారు కదూ!
TAKE CARE.

weight loss diet

నా మెయిల్కి వచ్చిందండి. మీ అందరితో పంచుకుందామని పోస్ట్ చేశాను. పూర్తిగా చదివి, బాగా ఆలోచించిన తరువాత ఆచరించండి.

Hi This is a tip for those who want to control or lessen their weight. Check it out and tell me about the results. This is only for people who are fat, others just forward it!!! WEIGHT LOSS DIET The program was developed in conjunction with the grant from U.S. Department of agriculture and their Food & Drug Administration. It was field tested at the John Hopkins Research Center and was approved by the Board of Directors of General Motor Corporation at a general meeting on August 15, 1995.

It is management’s intention to facilitate a welfare and fitness program for everyone. This program is designed for a target weight loss of 5 to 6 Kgs per week. It will also improve your attitude and emotions because of its systematic cleansing effects. The effectiveness of this seven day plan is that the foods eaten burn more calories than they give to the body in calorific value.

This plan can be used as often as you like without any fear of complications. It is designed to flush your system of impurities and give you feeling of well being. After seven days you will begin to feel lighter by at least 10 pounds. You will have an abundance of Energy and an improved digestion.

DURING THESE SEVEN DAYS YOU MUST DRINK 10 GLASSES OF WATER EACH DAY.

Day One: All fruits except bananas: Your first day will consist of all fruits you want. It is suggested you consume lots of melons the first day, especially water melons.

Day Two: All vegetables: You are encouraged to eat until you are stuffed with all the raw and cooked vegetables of your choice. There is no limit of the amount or type. Avoid Oil and coconut while cooking vegetables. Have a large boiled potato for breakfast.

Day Three: Any mixture of fruits and vegetables of your choice: Any amount, any quantity. No bananas and no potatoes today.

Day Four: Bananas and Milk: today you will eat as many as eight bananas and drink three glasses of milk. You can also have one bowl of vegetable soup.

Day Five: Today is a feast day: You will eat 1 cup of rice. You also have to eat six whole tomatoes. Drink 13 glasses of water today to cleanse your system of the excess uric acid you will be producing.

Day Six: Today is another all Vegetables day. You may eat 1 cup of rice today. Eat all vegetables you want cooked and uncooked to your hearts content.

Day Seven: Today your food intake will consist of 1 cup of rice, fruit juices and all the vegetables you care to consume.

Tomorrow Morning you will be five to eight Kgs lighter than 1 week ago. If you desire further weight loss, repeat the program again. Repeat this program as often as you like.

However it is suggested that you rest for three days before every repetition. You have your system under control now and it will thank you for all the purging and cleansing you just gave it. Even more that a diet programs it is good to follow this diet once in a while to clean your digestive system and remove toxic substances that have accumulated in the system.

ADDITIONAL COMMENTS:

The most important element of the program is 10 tall glasses of water a day. You can also flavour the water with some lemon to make the drinking easier.

While on program take only black coffee. Never more that 1 teaspoon of oil. Preferably do not use oil because of high calorific content.

No fruit juices before day seven. Here is what happens to your body while you are on this program and how and why it works.

Day One: you are preparing your system for upcoming program. Your only source of nutrition is fresh fruits. Fruits are nature’s perfect food. They provide everything you can possibly want to sustain life except total balance and variety.

Day two: Starts with mix of complex carbohydrates in the form of boiled potato. This is taken in the morning to provide energy and balance. The rest of day two consists of vegetables, which are virtually calorie free and provide essential nutrients and fibers.

Day three eliminates the potato because you get your carbohydrates from fruits. Your system is now prepared to start burning excess pounds.

Day four bananas and milk sound the least desirable. Today is the day you can have coffee with milk. You are in for a surprise. You probably will not be able to eat all the bananas allowed. But they are there for the potassium you have lost and sodium you may have missed in last three days. You will experience a definite loss of desire for sweets and you will be surprised how easy this day will go.

Day five rice and tomatoes: The rice is for the carbohydrates and the tomatoes are for the digestion and the fiber. Lots and Lots of water purify your system. You should notice colorless urine today. Do not feel you have to eat 1 cup of rice, you may eat less. But you must eat the six tomatoes.

Day six is similar to five. Vitamins and fiber from vegetables and carbohydrates from the rice. By now your system is in a total weigh loss inclination. There should be noticeable difference in the way you look today compared to day one.

You may celebrate on day seven with Champaign. You may also have white wine instead of Champaign but in all practical programs and in all surveys done to measure success of the program, General Motors employees have always preferred Champaign to white wine. More than 1 cup of coffee with milk is especially forbidden. No oil either. Milk and oil add empty calories to your diet.

Avid coffee lovers can console themselves with black coffee. However after the first week, it will help your digestion and settle your stomach. The key thing to remember is that you are not hungry at any time when dieting. The secret of this program is that you should never be hungry. If it is a vegetable day, eat as much vegetables that you are never hungry. If it is a fruits day, eat so much fruits that you are never hungry. You may be bored of eating vegetables all day, you should not be hungry.

You can take any amount of General Motors wonder soup on any day. WONDER SOUP The following soup is intended as supplement to your diet. It can be eaten anytime of day in virtually unlimited quantities. You are encouraged to drink large quantities of this soup:

Water

Large Onions

Green Peppers

Whole tomatoes

Cabbage

Bunch celery

Program is highly recommended for women and men above 40 for whom excess weight is especially dangerous. Excess weight for women arthritis problems and lead to rapid joint decay. Pain and deterioration can be lessened by weight loss as weight loss removes the stress on knee joints. Weight is the most critical factor in keeping good health and excess weight is responsible for the problems including coronary deceases, heart problem, arthritis and cancel among other serious life long diseases. Most serious health problems can be avoided by the single function of maintaining ideal weight. Daily mild exercise of 20 minuets is also essential. Do not tire yourself out being doing your exercise and maintaining an ideal weight goes a long way in ensuring a happy healthy and long life.

Hi

This is a tip for those who want to control or lessen their weight. Check it out and tell me about the results. This is only for people who are fat, others just forward it!!!

WEIGHT LOSS DIET

The program was developed in conjunction with the grant from U.S. Department of agriculture and their Food & Drug Administration. It was field tested at the John Hopkins Research Center and was approved by the Board of Directors of General Motor Corporation at a general meeting on August 15, 1995.

It is management’s intention to facilitate a welfare and fitness program for everyone. This program is designed for a target weight loss of 5 to 6 Kgs per week.

It will also improve your attitude and emotions because of its systematic cleansing effects.

The effectiveness of this seven day plan is that the foods eaten burn more calories than they give to the body in calorific value.

This plan can be used as often as you like without any fear of complications. It is designed to flush your system of impurities and give you feeling of well being. After seven days you will begin to feel lighter by at least 10 pounds. You will have an abundance of Energy and an improved digestion.

DURING THESE SEVEN DAYS YOU MUST DRINK 10 GLASSES OF WATER EACH DAY.

Day One:

All fruits except bananas: Your first day will consist of all fruits you want. It is suggested you consume lots of melons the first day, especially water melons.

Day Two:

All vegetables: You are encouraged to eat until you are stuffed with all the raw and cooked vegetables of your choice. There is no limit of the amount or type. Avoid Oil and coconut while cooking vegetables. Have a large boiled potato for breakfast.

Day Three:

Any mixture of fruits and vegetables of your choice: Any amount, any quantity. No bananas and no potatoes today.

Day Four:

Bananas and Milk: today you will eat as many as eight bananas and drink three glasses of milk. You can also have one bowl of vegetable soup.

Day Five:

Today is a feast day: You will eat 1 cup of rice. You also have to eat six whole tomatoes. Drink 13 glasses of water today to cleanse your system of the excess uric acid you will be producing.

Day Six:

Today is another all Vegetables day. You may eat 1 cup of rice today. Eat all vegetables you want cooked and uncooked to your heart’s content.

Day Seven:

Today your food intake will consist of 1 cup of rice, fruit juices and all the vegetables you care to consume.

Tomorrow Morning you will be five to eight Kgs lighter than 1 week ago. If you desire further weight loss, repeat the program again. Repeat this program as often as you like. However it is suggested that you rest for three days before every repetition.

You have your system under control now and it will thank you for all the purging and cleansing you just gave it. Even more that a diet programs it is good to follow this diet once in a while to clean your digestive system and remove toxic substances that have accumulated in the system.

ADDITIONAL COMMENTS:

The most important element of the program is 10 tall glasses of water a day. You can also flavor the water with some lemon to make the drinking easier.

While on program take only black coffee.

Never more that 1 teaspoon of oil. Preferably do not use oil because of high calorific content. No fruit juices before day seven.

Here is what happens to your body while you are on this program and how and why it works.

Day One: you are preparing your system for upcoming program. Your only source of nutrition is fresh fruits. Fruits are nature’s perfect food. They provide everything you can possibly want to sustain life except total balance and variety.

Day two: Starts with mix of complex carbohydrates in the form of boiled potato. This is taken in the morning to provide energy and balance. The rest of day two consists of vegetables, which are virtually calorie free and provide essential nutrients and fibers.

Day three eliminates the potato because you get your carbohydrates from fruits. Your system is now prepared to start burning excess pounds.

Day four bananas and milk sound the least desirable. Today is the day you can have coffee with milk. You are in for a surprise. You probably will not be able to eat all the bananas allowed. But they are there for the potassium you have lost and sodium you may have missed in last three days. You will experience a definite loss of desire for sweets and you will be surprised how easy this day will go.

Day five rice and tomatoes: The rice is for the carbohydrates and the tomatoes are for the digestion and the fiber. Lots and Lots of water purify your system. You should notice colorless urine today. Do not feel you have to eat 1 cup of rice, you may eat less. But you must eat the six tomatoes.

Day six is similar to five. Vitamins and fiber from vegetables and carbohydrates from the rice. By now your system is in a total weight loss inclination. There should be noticeable difference in the way you look today compared to day one.

You may celebrate on day seven with Champaign. You may also have white wine instead of Champaign but in all practical programs and in all surveys done to measure success of the program, General Motors employees have always preferred Champaign to white wine.

More than 1 cup of coffee with milk is especially forbidden. No oil either. Milk and oil add empty calories to your diet. Avid coffee lovers can console themselves with black coffee.

However after the first week, it will help your digestion and settle your stomach. The key thing to remember is that you are not hungry at any time when dieting. The secret of this program is that you should never be hungry. If it is a vegetable day, eat as much vegetables that you are never hungry. If it is a fruits day, eat so much fruits that you are never hungry. You may be bored of eating vegetables all day, you should not be hungry. You can take any amount of General Motors wonder soup on any day.

WONDER SOUP

The following soup is intended as supplement to your diet. It can be eaten any time of day in virtually unlimited quantities. You are encouraged to drink large quantities of this soup:

Water

Large Onions

Green Peppers

Whole tomatoes

Cabbage

Bunch celery

Program is highly recommended for women and men above 40 for whom excess weight is especially dangerous. Excess weight for women arthritis problems and lead to rapid joint decay. Pain and deterioration can be lessened by weight loss as weight loss removes the stress on knee joints. Weight is the most critical factor in keeping good health and excess weight is responsible for the problems including coronary deceases, heart problem, arthritis and cancel among other serious lifelong diseases. Most serious health problems can be avoided by the single function of maintaining ideal weight. Daily mild exercise of 20 minutes is also essential. Do not tire yourself out being doing your exercise and maintaining an ideal weight goes a long way in ensuring a happy healthy and long life.

బి.పి నివారణ కు స్ట్రాబెర్రీ

స్ట్రాబెర్రీలలో ఫోలిక్ యాసిడ్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది మెదడు, నరాల రుగ్మతలు వచ్చే అవకాశాలను సమర్థవంతంగా నిరోధిస్తుంది. రక్తశుద్ధి చేస్తుంది. రక్తంలోని హానికర విష పదార్థాలను తొలగిస్తాయి            స్ట్రాబెర్రీలు.

ప్రతిరోజూ స్ట్రాబెర్రీలను తినడం వల్ల కాలేయ రోగాలు, కంటిచూపు మందగింపు, వాతరోగం, కీళ్లవాతం, మలబద్దకం, అధిక రక్తపోటు, మెదడు పనితీరు క్షీణించడం, చర్మ క్యాన్సర్ వంటి ఎన్నో రోగాలను దూరంగా ఉంచవచ్చు. స్పష్టమయిన ఆరోగ్య ప్రయోజనాల సంగతి అలా ఉంచితే, రోజూ 8 నుంచి 10 స్ట్రాబెర్రీలను తినడం వల్ల రక్తపోటు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

భవిష్యత్‌లో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం బాగా తగ్గుతుందని ఇటీవల అధ్యయనాలు పేర్కొంటున్నాయి. అతిసార, వాతరోగం, జీర్ణక్రియ సమస్యలు స్ట్రాబెర్రీ ఆకులు, వేరులు తినడం వలన నయమవుతాయి.

స్ట్రాబెర్రీలలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉన్నందున అల్జీమర్స్ (జ్ఞాపక శక్తి తగ్గడం) మెదడు పనితీరు క్షీణించడం వంటి వ్యాధులు వస్తే తగ్గుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు.

శిరోజాలకు టానిక్ ఉసిరికాయ

శిరోజాలు చక్కగా పెరిగేందుకు, నిగనిగలాడేందుకు ఉసిరికాయ టానిక్‌లా పనిచేస్తుంది. ఉసిరికాయ ముక్కలను ఎండబెట్టండి. కొబ్బరి నూనెలో ఎండిన ఉసిరికాయ ముక్కలను వేసి మరిగించండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ప్రతి రోజు శిరోజాలకు అంటిస్తుంటే వెంట్రుకలు చక్కగా పెరగడమే కాకుండా నిగనిగలాడతుంటాయంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. ప్రతి రోజు ఎనిమిది నుంచి పది గ్లాసుల నీటిని సేవించండి.

వారానికి రెండుసార్లు మాత్రమే షాంపూను ఉపయోగించండి. వెంట్రుకల కుదుళ్ళకు కొబ్బరినూనె దట్టించి మసాజ్ చేయండి. వీలైతే బాదం నూనెతో తలను మర్దన చేయండి. మెంతులను నీళ్ళల్లో రుబ్బుకుని తలకు దట్టించండి. అరగంట తర్వాత మెంతులను కాసిన్నిచల్లటి నీటితో కడిగేయండి. దీంతో మీ శిరోజాలు చక్కగా పెరుగుతాయి

కడుపులో మంటను కీరదోస తగ్గిస్తుందా?

కీరదోస, మామూలు దోస రెండూ మనకు మేలు చేస్తాయి. రక్తపోటులో తేడా ఏర్పడినవారికి దోసకాయ తినడం మంచిది. అందులోని పొటాషియం రక్తపోటులోని హెచ్చుతగ్గులను సవరిస్తుంది. దోసలోని లవణాలు గోళ్లను అందంగా, చిట్లకుండా ఉంచుతాయి.

కళ్లకింద నల్లటి చారలను కీరదోసకాయ ముక్కలు తొలగించగలవు. కళ్లు ఉబ్బినట్లు ఉంటే వాటిమీద తాజా కీరదోసకాయ ముక్కలను కాటన్ వేసి పెట్టుకుంటే చక్కటి ఫలితమిస్తాయి.

శిరోజాల ఎదుగుదలకు కీర మంచిదే. అందులోని సల్ఫర్, సిలికాన్ శిరోజాలకు ఆరోగ్యాన్నిస్తాయి. దోస రసం కడుపులో మంటను తగ్గిస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

దోసను తొక్కుతో తినడం మంచిది. తొక్కులో విటమిన్ కె సమృద్ధిగా ఉంటుంది. చర్మానికి మేలు చేసే గుణం దోస తొక్కులో ఉంది. దోసకాయను ఊరగాయగా తినకూడదు.

మీ ఆరోగ్యం మీ చేతులలో తప్పక చదవండి!

DRINK WATER ON EMPTY STOMACH

It is popular in Japan today to drink water immediately after waking up every morning. Furthermore, scientific tests have proven its value… We publish below a description of use of water for our readers. For old and serious diseases as well as modern illnesses the water treatment had been found successful by a Japanese medical society as a 100% cure for the following diseases:
Headache, body ache, heart system, arthritis, fast heart beat, epilepsy, excess fatness, bronchitis asthma, TB, meningitis, kidney and urine diseases, vomiting, gastritis, diarrhea, piles, diabetes, constipation, all eye diseases, womb, cancer and menstrual disorders, ear nose and throat
diseases.

METHOD OF TREATMENT
1. As you wake up in the morning before brushing teeth, drink 4 x 160ml glasses of water
2.. Brush and clean the mouth but do not eat or drink anything for 45 minute
3. After 45 minutes you may eat and drink as normal.
4. After 15 minutes of breakfast, lunch and dinner do not eat or drink anything for 2 hours
5. Those who are old or sick and are unable to drink 4 glasses of water at the beginning may commence by taking little water and gradually increase it to 4 glasses per day.
6. The above method of treatment will cure diseases of the sick and others can enjoy a healthy life.

The following list gives the number of days of treatment required to cure/control/reduce main diseases:

1.      High Blood Pressure (30 days)

2.      Gastric (10 days)

3.      Diabetes (30 days)

4.      Constipation (10 days)

5.      Cancer (180 days)

6.      TB (90 days)

7.      Arthritis patients should follow the above treatment only for 3 days in the 1st week, and from 2nd week onwards [UTF-8?]€“daily.

This treatment method has no side effects, however at the commencement of treatment you may have to urinate a few times.

It is better if we continue this and make this procedure as a routine work in our life. Drink Water and Stay healthy and Active.

This makes sense.. The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals..Not cold water. Maybe it is time we adopt their drinking habit while eating!!! Nothing to lose, everything to gain…

For those who like to drink cold water, this article is applicable to you.
It is nice to have a cup of cold drink after a meal.
However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion.

Once this “sludge” reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food.. It will line the intestine.
Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal.

A serious note about heart attacks:

  • Women should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting,
  • Be aware of intense pain in the jaw line.
  • You may never have the first chest pain during the course of a heart attack.
  • Nausea and intense sweating are also common symptoms.
  • 60% of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up.
  • Pain in the jaw can wake you from a sound sleep.. Let’s be careful and be aware.. The more we know the better chance we could survive…

A cardiologist says if everyone who gets this mail sends it to everyone they know, you can be sure that we’ll save at least one life..

జీర్ణ కోశ సమస్యలకు “టొమోటో”లతో చెక్..!!

ప్రకృతి సహజంగా లభించే తాజా పండ్లు, ఆకు కూరలు, కూరగాయలను తీసుకోవటంవల్ల శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ప్రొటీన్లు తగిన మోతాదులో అందుతాయి. కూరగాయలలో ఒకటైన టొమోటోలను క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే.. జీర్ణాశయంలో అధికంగా తయారయ్యే ఆసిడ్లను నివారిస్తాయి. తద్వారా జీర్ణకోశ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరకుండా ఉంటాయి.

విటమిన్ సీ పరిమాణం అధికంగా ఉన్న టొమోటోలను ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవటంవల్ల అజీర్తి సమస్యలను అరికట్టవచ్చు. అలాగే వీటిలో ఎక్కువగా లభించే ఏ, సీ విటమిన్లు కంటిచూపును మెరుగుపరచటంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. అలాగే టొమోటోలు దంతాలను దృఢపరచటంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి.

టొమోటోలలో క్యాల్షియం, పాస్ఫరస్ లాంటి ఏడురకాల లవణాలు ఉన్నాయి. ఇవి రక్తాన్ని శుభ్రపరచటంలో, రక్తంలోని వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించటంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. శరీరానికి శక్తినిచ్చే పిండి పదార్థాలు సైతం టొమోటోలలో అధికంగా లభిస్తాయి. ఈ పిండి పదార్థలలోని విటమిన్లు కాలేయాన్ని శుభ్రపరచటంలోనూ, కాలేయంలోని క్రిములను నిర్మూలించటంలోనూ శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయి.

మాంసకృత్తులు, ఐరన్, పొటాషియం, సోడియం, సల్ఫర్, మెగ్నీషియం, క్లోరిన్, కాపర్‌లతోపాటు ఫోలిక్ ఆసిడ్, నియాసిన్, ఆక్సాలిక్ ఆసిడ్ లాంటి విటమిన్లు కూడా కలిగిన టొమోటోలు తిన్న రెండు గంటలలోపే జీర్ణమవుతాయి. వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయటంలోనూ, పురుషుల్లో ప్రొస్టేట్ గ్రంథికి క్యాన్సర్ సోకకుండా ఆపటంలోనూ టొమోటోలు చక్కగా పనిచేస్తాయి.

పాలకూర మతిమరపును నివారించే మంచి ఔషదం!

మనం తీసుకునే ఆహారంలో ప్రతిరోజూ ఆకుకూరలను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పాలకూర. పోషకాహార నిధి అయిన పాలకూరలో లభించే ఫ్లేవనాయిడ్స్ వయసుతోపాటు వచ్చే మతిమరపును దూరం చేస్తాయి. పాలకూరలో పదమూడు రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌లు ఉన్నాయి. ఇవి యాంటీ క్యాన్సర్ ఏజెంట్లుగా పనిచేస్తాయి.

పాలకూరలో లభించే విటమిన్ సి, ఏలు మరియు మెగ్నీషియం, ఫోలిక్ యాసిడ్లు క్యాన్సర్‌ను నివారించటంలో తోడ్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ను అదుపు చేయటంలో ఇవి ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. గుండె జబ్బులు రాకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఈ కూరలో ఇంకా క్యాల్షియం, సోడియం, క్లోరిన్, ఫాస్ఫరస్, ఇనుము, ఖనిజ లవణాలు, ప్రొటీన్లు, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ సీ‌ తదితరాలుంటాయి.

పాలకూరను ఆహారంలో ఎక్కువగా తీసుకునే వారికి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువని ఇటీవలి పరిశోధనల్లో సైతం వెల్లడయ్యింది. శరీరానికి అవసరమైన ఇనుము పుష్కళంగా ఉండే
పాలకూర రక్తహీనతను తగ్గిస్తుంది. రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది, జ్వరం, పిత్త, వాయు శ్వాస సంబంధిత రోగాలను కూడా పాలకూర దూరం చేస్తుంది. పాలకూరకు రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే తత్వం కూడా అధికంగా ఉంది.

స్త్రీల సౌందర్యానికి కూడా పాలకూర ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. పాలకూరను వెజిటబుల్ సూప్‌లోనూ, చపాతీలు చేసుకునే పిండిలోనూ, పకోడీల పిండిలోనూ, పన్నీర్‌తో కలిపి వండే కూరల్లోనూ.. అనేక రకాలుగా వాడుకోవచ్చు. ఇతర ఆకుకూరల్లాగా పాలకూరను కూరలాగా, వేపుడు చేసుకుని కూడా తినవచ్చు. ఎలాగైనా సరే ప్రతిరోజూ తినే ఆహార పదార్థాలలో పాలకూరను భాగం చేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

చెమటకు “కరివేపాకు”తో చెక్

అధిక చెమటతో తడిసి ముద్దయ్యేవారు పెరటి మొక్క “కరివేపాకు” ప్రతిరోజూ ఆహారంలో భాగంగా తీసుకున్నట్లయితే ఫలితం ఉంటుంది. కరివేపాకు శరీరంలో వేడిని తగ్గించటమేగాకుండా, అధిక చెమట బారినుంచి రక్షిస్తుంది. అలాగే చెమట చెడువాసను కూడా తగ్గిస్తుంది. దీనిని వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలతోపాటు తీసుకోవచ్చు లేదా పొడి చేసుకుని వాడుకోవచ్చు.

ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న ఈ కరివేపాకు చెట్టు పెరట్లో ఉండటం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే దీనినుంచే వీచే గాలి కూడా ఆరోగ్యకరమైనదే కాబట్టి. వాతావరణ కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్నచోట్ల కరివేపాకు చెట్లను నాటినట్లయితే గాలి శుభ్రపడుతుంది. విషప్రభావం కలిగించే వాయువులు ఈ మొక్క ద్వారా శుద్ధి అవుతాయి.

కరివేపాకు చెట్టులోని ఆకులు, బెరడు, వేరు, గింజలు, పువ్వులు.. అన్నీ కూడా ఔషధ గుణాలు కలిగినట్టివే. వగరుగా ఉన్నప్పటికీ సువాసనాభరితంగా ఉన్న కరివేపాకులో ఐరన్ పుష్కళంగా లభిస్తుంది. ఇది శరీరానికి మంచి బలాన్నిస్తుంది. ముఖ్యంగా అనీమియా (రక్తహీనత) వ్యాధితో బాధపడేవారు కరివేపాకును ఆహారంలో ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే చక్కని ఫలితం పొందవచ్చు.

కరివేపాకు పేగులకు, కడుపుకు బలాన్ని ఇవ్వటమే కాకుండా.. శరీరానికి మంచి రంగును, కాంతిని ఇస్తుంది. అజీర్ణాన్ని అరికట్టి ఆకలి పుట్టిస్తుంది. న్యూమోనియా, ఫ్లూ.. లాంటి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధుల చికిత్సలో కూడా కరివేపాకు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. అదే విధంగా మలబద్ధకంతో బాధపడేవారికి, మొలల సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారికి కూడా కరివేపాకు దివ్యౌషధమనే చెప్పవచ్చు.

ఆరోగ్యానికి మంచి ఔషధం: పుదినా

అచ్చమైన పెరటి ఔషధం పుదీనా. ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలుచేసే పుదీనా వేసవితాపంతో వేడక్కిన శరీరంలో వేడిని తగ్గించి, చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. ఇందుకోసం శుభ్రమైన తాజా పుదీనా ఆకులను మెత్తగా రుబ్బి, శరీరానికి పట్టించి ఇరవై నిమిషాలపాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆ తరువాత చల్లటి నీటితో స్నానం చేస్తే వేసవిలో శరీరంలో పెరిగిన వేడి మటుమాయం అవుతుంది. ఎండాకాలంలో వడదెబ్బ తగలకుండా ఉండాలంటే, మజ్జిగలో పుదీనా ఆకులను కలిపి తాగాలి.

కడుపులో వికారంగా అనిపించినప్పుడు పుదీనా వాసనను చూస్తే, వికారం మటుమాయం అవుతుంది. వాంతులతో బాధపడేవారు సైతం పుదీనా పచ్చడి తినటంవల్ల కోలుకుంటారు. గర్భిణిలలో తలెత్తే పలు అనారోగ్య సమస్యలకు పుదీనా పచ్చడి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా తలనొప్పితో బాధపడేవారు పుదీనా ఆకులను ముద్దగా చేసి నుదుటిపై ఉంచితే ఉపశమనం లభిస్తుంది. అపస్మారక స్థితిలో వెళ్లినవారికి రెండు చుక్కల పుదీనా రసం ముక్కులో వేస్తే కోలుకుంటారు.

చిన్న పిల్లలు కడుపునొప్పి, కడుపు ఉబ్బరంతో బాధపడుతుంటే గోరువేచ్చని నీటిలో ఐదారు చుక్కల పుదీనా రసం కాచి తాగించడం వలన ఉపశమనం కలుగుతుంది. చిన్న పిల్లలకు జలుబు చేస్తే పుదీనా నుండి తయారయ్యే మెంథాల్ ముద్ద, కర్పూరం, కొబ్బరి నూనెలతో మిశ్రమం చేసి ఛాతికీ వీపునకు రాస్తే జలుబు తగ్గుతుందని ఆయుర్వేదం సూచిస్తోంది. నోటి దుర్వాసనతో ఇబ్బందిపడేవారు పుదీనా రసాన్ని నీటిలో కలిపి పుక్కిలించడం ద్వారా క్రిములను దూరంగా ఉంచి దుర్వాసనను పోగొట్టవచ్చు.

గొంతు నొప్పితో బాధపడేవారు పుదీనా కషాయంలో ఉప్పు కలిపి పుక్కిలిస్తే సమస్య తొలగుతుంది. దంత వ్యాధులతో బాధపడేవారు సైతం ప్రతిరోజూ పుదీనా ఆకులను నమిలితే ఫలితం ఉంటుంది. గర్భిణిలలో తలెత్తే పలు అనారోగ్య సమస్యలకు పుదీనా పచ్చడి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుదీనా రసం తాగటంవల్ల తరచుగా వచ్చే వెక్కిళ్లను కూడా తగ్గించవచ్చు. జలుబు చేసినప్పుడు మరిగే నీటిలో కాస్త పసుపు మెంథాల్ వేసి ఆవిరిపడితే జలుబు నుండి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడేవారు తరచూ పుదీనా తింటే ఎంతో మంచిది.