నాకు బాగా నచ్చాయండిమరి!

నాకు ఈ కృష్ణుడు బాగా నచ్చాడoడి మరి మీకు నచ్చాడో లేదో?

5 thoughts on “నాకు బాగా నచ్చాయండిమరి!

  1. చాలా బాగున్నాయండీ…కృష్ణుడి ఫోటోస్ కదా మరి!..నాకూ నచ్చాయి. 🙂

  2. ఇంత అందమైన కృష్నుని ఫొటోలు_ బహుశా ఇస్కాన్ టెంపుల్ లోవి అయ్యుండచ్చు .. ఏ ఊళ్ళో తీసారో.. చాలా బావున్నాయని వేరే చెప్పాలా?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s