ఈ photo లో ఉన్నవారి పేరు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను! మీరు చెప్పగలరా?

దయచేసి కొత్తగా రాబోయే ఈ బాబాకి  పేరు పెట్టండి. నా వల్ల కావట్లేదండి.

7 thoughts on “ఈ photo లో ఉన్నవారి పేరు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను! మీరు చెప్పగలరా?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s