ఇక్కడ చెప్పులు వున్నాయి అవి కనిపెట్టి మూడు నిమిషాలలో చెప్పగలరా?

ఇక్కడ చెప్పులు వున్నాయి అవి కనిపెట్టండి.
ఆ తలుపు దగ్గర జాగ్రత్తగా గమనించండి.

3 thoughts on “ఇక్కడ చెప్పులు వున్నాయి అవి కనిపెట్టి మూడు నిమిషాలలో చెప్పగలరా?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s