అసలు సౌందర్యం చీరలోనే ……!

చీరకట్టులోఉన్న సౌందర్య రహస్యం ఏమిటంటే సన్నగావున్న వాళ్ళను ,లావుగా వున్న వాళ్ళను కూడా ఆకర్షణీయంగా చూపించేది చీరే. – సన్నగా వున్న స్త్రీ మందంగా వుండే చీరలు,గంజిపెట్టిన కాటన్ చీరలను కట్టుకుంటే సమంగా, అందంగా కనిపిస్తారు – లావుగా వుండే స్త్రీ తేలికైన సింథటిక్ చీరలను కట్టుకుంటే పొందికగా కన్పిస్తారు . అందాలను దాస్తూనే వెల్లడించగల ఒడుపు ఒక్క చీర కట్టులోనే సాధ్యమౌతుంది – చీర కట్టుకోవటంలో కూడా కాస్తంత నేర్పు వుండాలి. చీరేల ఎంపిక శరీర ఛాయను బట్టి చీరే రంగును ఎంచుకోవాలి . – పొట్టిగా లావుగా వుండేవారు నిలువు చారలున్న చీరెలు కొనుక్కోకూడదు .అడ్డ చారల డిజైన్స్ అయితే వారు కొద్దిగా పొడుగ్గా తక్కువ లావుగా కనిపించే అవకాశం వుంది .

మీరు ఏమంటారు?

కాని నాకు చీర కట్టుకోవడం సరిగా రాదు . రోజు చీర కట్టుకున్న వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ కట్టు ఎలా వుందో చూస్తుంటాను. ఇరోజుల్లో అందరు పంజాబీలు, ప్యాంటు ,షరటులు
కాసేపు ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా వస్తోందండి అబ్బాయా? అమ్మాయా? అని జుట్టు కూడా కత్తిరించడం కూడా బాగా ఎక్కువ అయిపాయిందండి.

2 thoughts on “అసలు సౌందర్యం చీరలోనే ……!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s