స్త్రీల నగలకు అర్ధం తెలుసా!

వడ్డాణం:
గర్భకోశము కదలి లోపలున్న శిశువు వికారంగా పుట్టకుండా చేస్తుంది. అలాగే బంగారాన్ని అనేక మార్గాల ద్వారా ఆహారంగా తీసుకుంటే ఎంతో ఫలితం ఇస్తుంది. అలాగే బంగారాన్ని ఏ రూపంగా ధరించినా ఎంతో కొంత శక్తి శరీరానికి సంక్ర మిస్తుంది.
ముక్కర:
దీన్ని ధరించటం వల్ల మాట్లాడేటప్పుడు పై పెదవికి తగిలి వీలయినంత తక్కువ మాట్లాడమని చెబు తుంది. ముక్కర ధరించటం  వల్ల ముక్కుకొనపై ఏదో విధంగా దృష్టి ఉంటుంది. అలా దృష్టి ఉండటం ధ్యానంలో ఒక భాగం. అలాగే భార్యా భర్తలు కలుసుకున్న సమయాల్లో స్త్రీ వదిలిన గాలి పురుషునికి అనారోగ్యం. అలాంటి చెడుశ్వాస కలిగిన గాలిని బంగారు ముక్కర పవిత్రం చేస్తుంది.

కాలికి మెట్టెలు:
గర్భకోశంలో నున్న నరాలకూ, కాలివేళ్లలో ఉన్న నరాలకు సంబంధం ఉంది.దానితో పాటు స్త్రీ కామాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలంటే కాలివేలికి రాపిడి ఉండాలి. నేలను తాకరాదు. కామాన్ని పెంచే నరాలు కుడికాలి వేళ్లలో ఉన్నాయి.
చంద్రవంక:
దీనిని శిరోమధ్య ప్రదేశంలో ధరిస్తారు. ఆ ప్రాంతం నుంచే మన జీవనాధారమైన ప్రాణవాయువు బ్రహ్మరంధ్రం నుండి హృదయంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అందుకే  ఆ భాగాన్ని కప్పి ఉంచుతారు.

కంఠానికి వేసుకునే హారాలు:
హృదయంలో పరమాత్ముడున్నాడు. ఆ విషయాన్ని గుర్తించామని చెబుతూ ధరించటం. తెలిసీ, తెలియక చేసిన పాపాలను కూడా బంగారం పోగొడుతుంది.

బంగారం ధరించటం ద్వారా చెడుకలలు రాకపోవటమే కాదు, గుండెల మీద బంగారం గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులను కూడా అరికడుతుంది. అలంకారానికి పెట్టుకునే వస్తువులే అవసరానికి ఆదుకుంటాయి. పూర్వం రాజులూ, చక్రవర్తులూ అతి సన్నని బంగారు రేకులు చేయించుకొని వేడి అన్నం మీద వేసేవారు. వెనువెంటనే బంగారు రేకు కరిగి అన్నంలో కలిసిపోయేది. అలా వారు బంగారాన్ని ఆహారంగా తీసుకునేవారు.

3 thoughts on “స్త్రీల నగలకు అర్ధం తెలుసా!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s